Wet Milieubeheer Energiebesparing

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). De energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op.

In het Activiteitenbesluit, art. 2.15 is de verplichting beschreven dat in dergelijke gebouwen alle maatregelen zijn genomen met een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Ook in de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen haalbaar met een korte terugverdientijd. Een terugverdientijd is mede afhankelijk van de energieprijs. Om onnodige discussies te vermijden zijn ter verduidelijking erkende maatregelenaangewezen per bedrijfstak.

Kan een bedrijf of instelling laten zien dat is voldaan aan de erkende maatregelen? Dan gaat het bevoegd gezag ervan uit dat de organisatie voldoet aan de energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit.

Kan een bedrijf of instelling laten zien dat is voldaan aan de erkende maatregelen? Dan gaat het bevoegd gezag ervan uit dat de organisatie voldoet aan de energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit.

Zie voor meer informatie bij het Activiteitenbesluit Milieubeheer, art. 2.15:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2016-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.6_Artikel2.15